یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ /17, December 2017

برچسب: دم کردن چای ایرانی


اصول دم کردن چای ایرانی کاربلد

اصول دم کردن چای ایرانی

با مشخص شده ضرر های انواع چای های غیرطبیعی و شیمیایی که تحت عنوان چای خارجی و چای کیسه ای در بازار عرضه می شوند، جای دارد که بازهم به چای طبیعی و بدون ضرر ایرانی برگردیم و برای نوشیدن این نوشیدنی...