چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ /21, February 2018

برچسب: اگر ترمز نگیرد


اگر ترمز خودرو نگرفت بهترين اقدام چيست؟ کاربلد

اگر ترمز خودرو نگرفت بهترين اقدام چيست؟

تصور کنید که در یک اتوبان در حال رانندگی هستید و می خواهید وارد فرعی شوید. پدال ترمز را فشار می دهید و ناگهان متوجه می شوید ترمز ندارید! با خود تصور می کنید که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت به گارد...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد