سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ /20, February 2018

برچسب: آمار کیفیت خودرو


آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در کشور منتشر شد کاربلد

آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در کشور منتشر شد

همانند چند وقت اخیر، آمار کیفی و گزارش ارزشیابی خودروهای تولیدی در کشور توسط شرکت استاندارد ایران با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت پیرامون تولیدات دی ماه سال جاری منتشر گردید که در ادامه...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد