سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ /20, February 2018

برچسب: آخرین ارزیابی کیفیت خودرو


آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در کشور منتشر شد کاربلد

آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در کشور منتشر شد

همانند چند وقت اخیر، آمار کیفی و گزارش ارزشیابی خودروهای تولیدی در کشور توسط شرکت استاندارد ایران با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت پیرامون تولیدات دی ماه سال جاری منتشر گردید که در ادامه...


تاریخ تولد، محاسبه تاریخ تولد عضویت در گروه تلگرام کاربلد